gallery/banner

Information

 • Året inleddes i mitten av januari med en välbesökt och mycket uppskattad julgransplundring. Barnen var glada och tomten delade ut godispåsar skänkta av ICA Svärdsjö.

 

 • Försäljningen av gamla bygdegården slutfördes. Köpeskillingen var 10 000 kronor.

 

 • I slutet av februari visade Alf Hedlund ett par av sina bygdefilmer. Evenemanget drog fullt hus och gav mersmak.

 

 • Vi tog fram en ny hemsida. bengtshedensbygdegard.se Där hittar man både historisk och aktuell information om bygdegården.

 

 • Den byggnadsvårdskurs som vi planerade i slutet av april fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda deltagare.

 

 • Informationstavlor, med allmän information om bygdegården och aktuella aktiviteter, har satts upp på bron.

 

 • Bosse Gustavsson har upplåtit ett ståtligt älghorn som nu hänger på väggen i lokalen. Älgen sköts 2019 på Finnberget.

 

 • Vägverket har efter påtryckning från föreningen åter satt upp vägvisningen vid stora vägen. (Väg 850/väg 881)

 

 • Nu har vi en jättefin belyst skylt – Bygdegård och siffrorna 210 på uthusgaveln. Det underlätta att hitta både för nya besökare liksom för taxi och färdtjänst.

 

 • Nya stolar (hälften av det antal vi behöver) har köpts in med finansieringsstöd från Svärdsjö Besparingsskog.

 

 • Förrådet i bygdegården har utrustats med klädhängare. Det är bra att hallen inte blir allt för full när det är många i huset.

 

 • Ny varmvattenberedare har köpts in pga att den gamla gick sönder.

 

 • Fiber har dragits fram till huset. Vi har fått finansieringsstöd från Liljan fiber.

 

 • Grindstolpen och därmed staketet ut mot infarten, liksom uthuset har rätats upp. Uthuset har städats, både i de kalla och i det varma förrådet. Granhäckens har beskurits. Det var ett både tidskrävande och utmanande arbete. Stort tack till alla som hjälpte till.

 

 • Föreningens samtliga nycklar har inventerats. Nu har vi en uppdaterad lista på dessa.

 

 • Ett trettiotal personer var med på kräftfesten som vi bjöd in till i slutet av augusti. Förhoppningsvis blir detta en ny tradition.

 

 • Barnloppis genomfördes i oktober. Vi hade flera säljare ett stort utbud och ännu fler köpare. En del av vinsten skänktes till Min stora dag.

 

 • Olle Eriksson skänkte pengar till oss genom att önska sig en pengagåva till föreningen i födelsedagspresent. Stort tack.

 

 • Under året har vi hyrt ut bygdegården 143 gånger. Det är så när som på en uthyrning lika många tillfällen som året innan. Yogan är den mest frekventa hyresgästen. Därefter kommer olika privata fester. Vi hyr också ut till olika privata, sociala sammanhang, kurser, föreningar, dop och barnkalas.

 

 

Bengtshedens Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelse för 2019

Bengtshedens Bygdegårdsförening 
Verksamhetsberättelse för 2020

 • Året inleddes med att vi i mitten av januari hade en glad och varm julgransplundring. Stämningen var härlig. Många barn och vuxna slöt upp. Vi fikade kanelbullar, hade lotteri och dansade kring granen. Musikanter livade upp såväl innan som under och efter dansen. Dessutom dök tomten upp försedd med en säck full av godispåsar som ICA Svärdsjö hade skänkt.

 

 • Flera planerade aktiviteter har under året skjutits upp och/eller ställts in på grund av den pandemi som pågått sedan mars månad. Julgransplundringen blev, förutom årsmötet, faktiskt den enda föreningsaktivitet som kunde genomföras. Uthyrningen av lokalen har också av samma skäl, varit minimal. Sammanlagt har den varit uthyrd vid 64 tillfällen. Normalt brukar vi hyra ut cirka 140 gånger. Vi har vi knappt 30 tillfällen hyrt ut till kurser, som t ex yoga, sykurs och spelmanslag. Vid cirka 20 tillfällen har lokalen hyrts till fester och andra privata aktiviteter. Vid cirka 15 tillfällen är det olika föreningar som hyrt. En del av dessa har tillgodosett behovet av att, av Coronaskäl, kunna genomföra mötet eller aktiviteten i en större lokal, än hemma hos varandra.

 

 • Föreningens årsmöte, som normalt är i mars, genomfördes först i slutet av augusti. Mötet beslutade om hyreshöjningar och om att föreningen ska bygga upp en underhållsfond. Ett förslag lyftes också om att anskaffa en hjärtstartare till bygdegården. 

 

 • Styrelsen har gjort en ansökan till Vindpeng Enviksberget med förhoppning om ekonomiskt stöd till en hjärtstartare.

 

 • Utöver en uppdaterad hemsida, bengtshedensbygdegard.se, har vi nu också en Facebookgrupp som heter Bengtshedens bygdegård.

 

 • Den nya skorstenshuven kom på plats och fiber för internet har installerats i huset.

 

 • Under april skedde ett inbrott i förrådshuset. Bland annat stals vår nyinköpta häcksax. Händelsen anmäldes till polis och försäkringsbolag. Dörren till förrådet har efter det försetts med brytskydd.

 

 • Med hjälp av pengar från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog så har vi införskaffat resterande nya stolar, så att vi nu har en full uppsättning sådana.

 

 • Pengar till Barbro Hedmans minnes, skänktes till föreningen.

 

 • Styrelsen har genomfört hälften av de lektioner som ingår i Bygdegårdarnas riksförbunds webbutbildning, Säker bygdegård. De som genomförts hittills är brand, vatten och stöld. Några åtgärder har genomförts och några andra planeras genomföras med anledning av sådant som utbildningen lärt oss. 

 

 • Genom Bygdegårdarnas riksförbund har vi sökt ”Coronabidrag” från Boverket, baserat på uteblivna intäkter och löpande kostnader. Beslutmeddelades efter årsskiftet och vi fock 8393 kronor.

 

 • Ett brev, med lite information om föreningen och uppmuntran att bli medlem och/eller att betala medlemsavgiften delades i december ut till alla hushåll i Bengtsheden med omnejd.

 

 • Under året genomförde vi nio styrelsemöten varav det sista i december, genom mailkommunikation.
   

 

Förslag till nya stadgar för

Bengtshedens Bygdegårdsförening 

§ 1. NAMN

Föreningens namn är Bengtshedens bygdegårdsförening

 

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.
Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.
För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

§ 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Bengtsheden, Svärdsjö, Falu kommun, Dalarnas län.

 

§ 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

 

§ 6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.
Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

 

§ 7. ORGAN 

Föreningens organ

 • Årsmöte

 • Styrelse

 • Revisorer

 • Valberedning

 

§ 8. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 14 mars. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 9. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS: 

 • Val av mötesordförande och sekreterare
 • Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 • Val av två rösträknare 
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Fastställande av röstlängd
 • Godkännande av kallelse
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året inklusive en redovisning av tillgångar i och styrelsens användning av underhållsfonden.
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 • Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Val av ordförande i föreningen
 • Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare 
 • Val av revisorer och ersättare
 • Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 
 • Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 • Framställningar och förslag från styrelsen 
 • Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 • Val av valberedning
 • Vid årsmötet väckta frågor

 

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

 

§ 11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

 

§ 12. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 6 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Mandatperioden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år, enligt beslut på årsmöte.
Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör, förutsatt att inte årsmötet redan gjort det. En kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses. För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

 

§ 13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

 

§ 14. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes anta

l överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 

§ 15. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.
Styrelsen ska föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning. 
Styrelsen äger inte belåna eller pantsätta föreningens egendom utan föreningens hörande.
Styrelsen förvaltar föreningens underhållsfond i enlighet med årsmötesbeslut 200823.

 

§ 16. TECKNINGSRÄTT

Ordföranden och kassören har var för sig teckningsrätt för föreningen.  

 

§ 17. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

§ 18. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

 

§ 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR 

För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie. 

 

§ 20. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.
Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den______________________

 

Länk till dokument: