Information

Stadgar för Bengtshedens Bygdegårdsförening

§ 1. NAMN

Föreningens namn är Bengtshedens bygdegårdsförening

§ 2. ÄNDAMÅL

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar.Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där den verkar. Genom kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft.För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3. HEMVIST OCH FÖRENINGSFORM

Föreningen är en ideell förening med hemvist i Bengtsheden, Svärdsjö, Falu kommun, Dalarnas län.

§ 4. INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och ändamål.

§ 6. UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen, motarbetar dess syften eller avstår från att erlägga avgifter enligt överenskommelse kan styrelsen utesluta medlemmen ur föreningen.Medlem som motsätter sig uteslutningsbeslutet kan genom en skriftlig begäran inom 30 dagar hänskjuta beslutet till kommande årsmöte.

§ 7. ORGAN

Föreningens organ

 • Årsmöte

 • Styrelse

 • Revisorer

 • Valberedning

§ 8. ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte hålls årligen tidigast den 1 januari och senast den 14 mars. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om votering begärs i personval genomförs alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 9. VID ORDINARIE ÅRSMÖTE SKA FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS:

 • Val av mötesordförande och sekreterare

 • Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll

 • Val av två rösträknare

 • Fastställande av föredragningslistan

 • Fastställande av röstlängd

 • Godkännande av kallelse

 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året inklusive en redovisning av tillgångar i och styrelsens användning av underhållsfonden.

 • Revisorernas berättelse

 • Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat

 • Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 • Val av ordförande i föreningen

 • Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare

 • Val av revisorer och ersättare

 • Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma

 • Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift

 • Framställningar och förslag från styrelsen

 • Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet

 • Val av valberedning

 • Vid årsmötet väckta frågor

§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det med en skriftlig motivering.På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse eller genom att annonsera publikt på bygden senast 14 dagar före mötet.

§ 12. STYRELSE

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 6 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.Mandatperioden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år, enligt beslut på årsmöte.Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande, sekreterare och kassör, förutsatt att inte årsmötet redan gjort det. En kontaktperson för uthyrning ska också utses. En kontaktperson för fastighetsfrågor bör utses. För att få aktuell information från riksförbundet och distriktet inom olika verksamhetsområden samt för att fördela arbetet i styrelsen kan föreningen också utse kontaktperson för kultur, försäkring, ungdom, miljö, landsbygdsutveckling, film/bio och hemsida.

§ 13. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 14. STYRELSENS BESLUTSFÖRHET

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§ 15. STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.Styrelsen ska i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de uppgifter som Riksförbundet efterfrågar i årsrapporteringen.Styrelsen ska föra en kontinuerligt uppdaterad medlemsförteckning. Styrelsen äger inte belåna eller pantsätta föreningens egendom utan föreningens hörande.Styrelsen förvaltar föreningens underhållsfond i enlighet med årsmötesbeslut 200823.

§ 16. TECKNINGSRÄTT

Ordföranden och kassören har var för sig teckningsrätt för föreningen.

§ 17. RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§ 18. REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmötet.

§ 19. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

För ändring av dessa stadgar krävs 3/4-majoritet vid ett ordinarie årsmöte eller enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, därav minst ett ordinarie.

§ 20. UPPLÖSNING SAMT LIKVIDATION

Beslut om upplösning av föreningen eller om föreningens trädande i likvidation fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav en ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs 2/3-majoritet av de närvarande röstberättigade på det andra årsmötet. I kallelsen för detta möte ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den 20 mars 2022

Verksamhetsberättelse för 2023
 • Det har varit ett aktivt år för styrelsen. Vi har genomfört både åtgärder avseende fastigheten och en hel del verksamhet. De 10 styrelsemöten som vi haft har varit innehållsrika och engagerande.

 • Uthyrningsverksamheten har rullat på bättre än året innan. Att lokalen används och att hyresintäkter kommer in är jätteviktigt för föreningens ekonomi. Sammanlagt har lokalen varit uthyrd vid 146 tillfällen, (81 tillfällen 2022). Vid 99 tillfällen har vi hyrt ut till kurser och möten. Bland annat två yogagrupper och gammeldans kurs. 47 gånger har lokalen hyrts till fester och andra privata aktiviteter.

 • Betalande medlemmar är 54, de allra flesta familjer, för 2023 (59 medlemmar 2022). Styrelsen har aktivt försökt öka medlemsantalet.

 • Föreningens årsmöte, genomfördes den trettonde mars. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

 • Årets första aktivitet var julgransplundringen som lockade ett 20-tal barn och lika många vuxna. Med gott understöd av spelmansmusiken så blev det full fart på dansen runt granen. Gott fika, en glad tomte och ett lotteri där alla vann bidrog också till en lyckad eftermiddag.

 • I mitten av mars kom Cecilia Kyllinge med sin föreställning Bäst i test. Den var ett inslag i Bygdegårdarnas riksförbunds Kulturbygdeturné. Med sång, energi och humor underhöll hon en fullsatt bygdegård.

 • Lite senare i mars hade vi besök av Solveig Bergqvist Larsson och hennes musikant Krister Högberg med berättarföreställningen Kärleksbluffen. Solveig delade på ett mycket engagerande sätt med sig av sin fascinerande livshistoria. Även denna gång var det många i publiken.

 • Bygdegårdens dag genomfördes i år igen i mitten av maj. Det kom jättemycket folk. Det var lyckat att åter samordna oss med grissläppet på Malisgården. Vi hade en fotoutställning med naturfotografen Tomas Morén, som tills alldeles nyss bodde i Boda. Tavelramarna bidrog kulturföreningen Skådebanan med. De ramar som inte såldes förvaras hos oss och vi har möjlighet att använda dem igen. Kön var lång till ansiktsmålning, liksom till ponnyridningen. Vi visade delar ur Björn Bergmans filmer Hembygdsalbum 1 och 2. Det finns mycket mer roligt material som vi kan använda framöver. Bertil Israels fina modell av sjön Liljan fanns åter på plats. Gott fika och populärt lotteri lockade också många. En mycket lyckad dag.

 • I slutet av november genomförde vi, igen i samarbete med kulturföreningen Skådebanan en pysseldag. 25 barn och vuxna målade på papper och på trähästar, gjorde tomtar av garn och kottar och la pärlplattor. Några valde fikat framför pysslet. Riktigt gott, roligt och färgglatt.

 • I början på december vandrade ett helt gäng barn och vuxna med facklor i handen för att lägga önskelistor i tomtens brevlåda. Det var både vackert, stämningsfullt och spännande.

 • Styrelsen har under året sorterat föreningens dokument och annat arkivmaterial för att kunna förvara det på ett säkert sätt på Dalarnas folkrörelsearkiv. Det kommer att arkiveras under den enhet som tillhör Dalarnas bygdegårdsdistrikt.

 • Vi har tagit emot originaldokumenten till Boken om vår by, från Gunnel Forssén. Styrelsen planerar att gå ut med en förfrågan om det finns önskemål om nytryck av boken, i dess nuvarande skick. Originalhandlingarna kommer att förvaras på Dalarnas folkrörelsearkiv.

 • En representant i styrelsen är ambassadör för Dalateatern. Det innebär att vi får information om deras program och dessutom att medlemmar kan boka biljetter genom oss och på så sätt få rabatterat pris.

 • Det webbhotell - Hostinger - som föreningens hemsida bengtshedensbygdegard.se är byggd i, bytte under året sitt verktyg för att bygga hemsidor, vilket medförde att vi behövde konvertera hemsidan till den nya tekniska lösningen.

 • Boverket beviljade, efter ansökan från oss, ett bidrag på 112 635 kronor för tillgänglighetsåtgärder. Dessa handlar om att vi har satt upp ljuddämpande plattor i taket med integrerad belysning och högtalare. Dessutom har tekniken kring hörselslingan uppdaterats så att den fungerar med dagens teknik i hörapparater. För åtgärden har kostnader för elinstallation av belysningen tillkommit på 17 803 kronor. Det förutsåg vi tyvärr inte innan ansökan till Boverket. Resultatet är mycket bra. Ljudmiljön i samlingssalen har förbättrats mycket.

 • Vi har också sökt och fått bidrag från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog för att byta ut elelementen i samlingssalen. De tidigare var gamla och svåra att få en jämn värme från. Vi fick ett bidrag på 24 000 kronor, vilket med en differens på ca 1500 kronor täckte kostnaderna.

 • Vi har fortsatt uppmuntra till att prenumerera på Landsbygdslotten och ange vår förening som förmånstagare. Varje sådan prenumeration innebär att vi får 50 kronor per månad till föreningen.

 • Ansökan från Falu kommun om bidrag på 152 105 kronor för att måla om bygdegården, som vi sökte 2022, beviljades inte. Vi kommer att göra nya försök att finansiera detta.

 • Baserat på att vi är en bidragsberättigad förening i Falu kommun, fick vi efter ansökan ett driftsbidrag på 11 611 kronor. Detta utgör 30% av våra driftskostnader.

 • Under året har vi tecknat ett nytt elavtal. Ambitionen har varit att sänka våra kostnader. Vi fick ett kommunalt bidrag för förväntat ökade elkostnader på 14 584. Detta visade sig vara en förskottsbetalning som sedan stämdes av mot faktisk kostnadsökning. Ett kommunalt nämndbeslut togs, som medförde att vi i år 2024 blivit återbetalningsskyldiga för hela beloppet.

 • I samband med Jan-Erik Bengtsheds begravning skickade vi ett bidrag till Svärdsjöfonden och en tacksamhetens tanke, för allt han genom åren gjort för föreningen.

 • Vi har från Bengtsheden inte haft någon representant i Svärdsjöbygdens utvecklingsråd. Vi har diskuterat detta och kommit överens med Lina Westerlund om att bli vår representant. Styrelsen kommer att samarbeta med henne genom att vi informerar varandra innan och efter möten i utvecklingsrådet.

 • Under året har styrelsen åtgärdat och följt upp punkter som uppmärksammats i samband med den regelbundet återkommande genomgången av fastigheten. Vi har bland annat kompletterat med belysning och skyltning för att tydliggöra var hjärtstartaren sitter. Därutöver har en skärm mot värmestrålning satts upp för att skydda hjärtstartaren som sitter på altanväggen.

 • Efter en incident där några hyresgäster tagit sig upp på taket har vi åtgärdat den fasta stegen, enligt rekommendation från vårt försäkringsbolag och gjort den kortare.

 • Vi tackade varandra för årets engagemang med en jultallrik på styrelsemötet i december.

  Styrelsen

Verksamhetsberättelse för 2022
 • Även detta år påverkades, i vart fall inledningsvis, av restriktioner och hänsyn kopplade till Coronapandemin. Bland annat var vi tvungna att ställa in den planerade julgransplundringen. Det kändes mycket tråkigt med tanke på hur populär den aktiviteten alltid är. Årets 8 styrelsemöten har vi däremot genomfört på vanligt sätt, utan digitala arrangemang. Skönt! Vi tackade varandra för årets engagemang med en jultallrik på styrelsemötet i december.

 • Uthyrningsverksamheten har, vartefter året förlöpt, blivit alltmer omfattande. Det är väldigt roligt. Lokalen ska ju användas. Men också skönt med tanke på att det är en viktig och välbehövlig inkomstkälla till föreningen. I december beslutade styrelsen om en höjning av hyran från januari 2023 med 50 kronor för hyror upp till 500 kronor och 100 kronor för de upp till 1000 kronor. Sammanlagt har lokalen varit uthyrd vid 81 tillfällen, vilket är bättre än året innan, då det var 52 uthyrningar. Innan pandemin var dock ett normalt antal cirka 140. Vid drygt 52 tillfällen har vi hyrt ut till kurser och möten. En mindre del av dessa har tillgodosett behovet av att, av Coronaskäl, kunna genomföra mötet eller aktiviteten i en större lokal, än hemma hos varandra. Vid knappt 30 tillfällen har lokalen hyrts till fester och andra privata aktiviteter.

 • Betalande medlemmar är 59 stycken för 2022 (37st 2021). Styrelsen har aktivt försökt öka medlemsantalet.

 • Föreningens årsmöte, genomfördes den tjugonde mars. Mötet antog de nya stadgarna som uppdaterats med utgångspunkt från det stadgeförslag som Bygdegårdarnas riksförbund föreslår. Ärendet var också uppe till beslut på föregående årsmöte.

 • Styrelsen slutförde Bygdegårdarnas riksförbunds webbutbildning, Säker bygdegård. Vi blev därefter certifierade som Säker bygdegård och fick därmed en självriskcheck på 9600 kronor och en 20% engångsreducering av försäkringspremien.

 • Bygdegården är en av de platser som under året försetts med en hjärtstartare i projektet, Hjärtsäkra Svärdsjöbygden. I slutet av september genomfördes ett event då hjärtstartaren var på plats i sitt värmeskåp och vi fick instruktioner av Carina Sparring, som leder projektet.

 • På måndagar har barn och föräldrar som är hemma och föräldralediga bjudits in till Bygdens barn. Ungefär 10 familjer har deltagit och sammanlagt har man träffats 25 gånger.

 • En dag under sportlovet var föreningen i slalombacken i Hillersboda och bjöd glada skidåkare på korv och hamburgare. Det var mycket uppskattat.

 • Bygdegårdsföreningens dag genomfördes i mitten av maj. Det var också mycket uppskattat. Vi sålde fika till cirka 100 personer. Intresset var stort för den utställning av Alf Hedlund som nu åter visades. Likaså såg cirka 50 personer någon av de två bygdefilmer av Alf som vi visade. Bertil Israles fina modell av sjön Liljan fanns på plats. Roligt att se. Kön till ponnyridningen ringlade sig lång. Det var lyckat att samordna oss med grissläppet på Malisgården.

 • Vi har utvecklat ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ett konkret resultat av detta är det under hösten startade en kurs i Yinyoga. Gruppen träffades en gång i veckan under 10 veckor. Vi hade enbart 5 deltagare detta år, men hoppas på fler till nästa omgång.

 • Initiativet att också under våren göra gemensamma promenader på tisdagsförmiddagar lockade inga medverkande. Efter några veckors försök så la vi ned aktiviteten.

 • Styrelsen har ansökt om bidrag från Boverket om att göra tillgänglighetsåtgärder med inriktning på ljudmiljö. Det handlar om ljudisolerande takplattor och en ny/uppdaterad hörselslinga. Sökt summa är 112 635 kronor.

 • Från Boverket beviljades vi ett Coronastöd på 9709 kronor. Det stödet baseras på den uppskattning vi gjort av uteblivna intäkter 2021. Motsvarande ansökan för 2020 ledde till ett bidrag på 8393 kronor.

 • Baserat på att vi numera är en bidragsberättigad förening i Falu kommun, fick vi efter ansökan ett driftsbidrag på 10518 kronor. Detta utgör 30% av våra driftskostnader.

 • Ansökan om att få bidrag från kommunen för ommålning av fastigheten avslogs.

 • Ansökan om att få bidrag från Svärdsjö/Svartnäs besparingsskog, sk Bygdepeng, för ommålning av fastigheten avslogs.

 • Med anledning av föreningens ekonomiska situation har styrelsen tagit beslut om att för närvarande inte aktivera den underhållsfond/ det underhållskonto som tidigare beslutats att vi ska bygga upp.

 • Under året har styrelsen åtgärdat och följt upp punkter som uppmärksammats i samband med den regelbundet återkommande genomgången av fastigheten, som görs enligt en checklista som riksförbundet tillhandahåller.

 • En representant i styrelsen är ambassadör för Dalateatern. Det innebär dels att vi får information om deras program och dels att medlemmar kan boka biljetter genom oss och på så sätt få rabatterat pris.

 • Vi deltog den 6/6 i den av Svenska naturskyddsföreningen anordnade Lupindagen. Syftet är att uppmärksamma Lupinen som en invasiv art och att reducera växtens framfart.

 • Med ett ekonomiskt bistånd från Postkodstiftelsen på 40 000 kronor kunde vi genomföra en mycket uppskattad kurs om bygdens fäbodar. Kursen baserades på kursledaren Victoria Törnqvists bok Eldsjälar i utmarken. Vi genomförde fyra träffar, varav en var riktad till barn som fick pyssla och ta del av boken Tjärna - en glad fjällko på äventyr. Även den författad av Victoria. Vi gjorde också en innehållsrik och smakrik dagsutflykt med buss till en fäbodbrukare vid Nysjöns fäbod och till två fäbodbrukare vid Grejsans fäbod. Sammanlagt medverkade drygt 40 personer mellan 1,5 och 91 år.

 • En lördag i november genomförde vi tillsammans med kulturföreningen Skådebanan, målning av Dalahästar. Det blev en skiftande, färgglad och kreativ stund som satte igång både barn och vuxna.

 • Året avslutades i ett riktigt vinterkallt december på ett spännande och trevligt sätt med en välbesökt tomtevandring. Sammanlagt deltog cirka 50 personer och tomten själv kunde skymtas i skogsbrynet. Att tomtevandringen blev så lyckad kändes extra bra med tanke på att den ulgransplundring som vi hade tänkt ha i januari, av smittskäl, inte kunde genomföras.

Verksamhetsberättelse för 2021
 • Även detta år har präglats mycket av den pågående Coronapandemin och de restriktioner som vi påverkats av. Populära aktiviteter som till exempel julgransplundringen kunde inte genomföras, vi har haft betydligt färre uthyrningar än vanligt och styrelsen har fått anledning att öva på att genomföra styrelsemöten digitalt. Det har också funnits en stor tveksamhet när det gäller att planera nya aktiviteter.

 • Betalande medlemmar detta år är 37. Det är mer än en halvering jämfört med tidig år och det är därför väldigt viktigt att vi försökeröka medlemsantalet.

 • Föreningens årsmöte, genomfördes den nionde mars, också det digitalt, via Messenger. Man kan konstatera att det är betydligt mycket trevligare att träffas fysiskt, men att det trots allt i ett sådant här läge är bra att det finns andra lösningar som också är formellt korrekta. Vid mötet beslutades om uppdatering av föreningens stadgar. Eftersom beslut om nya stadgar ska tas vid två årsmöten efter varandra, så kommer punkten också upp på årsmötet i mars 2022.

 • Under året genomförde vi tio styrelsemöten, några via Messenger, några utomhus hos varandra och några i bygdegården. Några frågor har också behövt hanteras via epost. Vi har fortsatt att genomföra lektioner som ingår i Bygdegårdarnas riksförbunds webbutbildning, Säker bygdegård. En lektion kvarstår till 2022, innan vi kan ansöka om certifiering och därmed få en självriskcheck på 9600 kronor och en 20% engångsreducering av försäkringspremien.

 • Styrelsen deltog med två representanter på distriktets årsmöte den 10/4. Mötet genomfördes digitalt.

 • Sammanlagt har lokalen varit uthyrd vid 52 tillfällen. Ett normalt antal brukar vara 140. Vid drygt 30 tillfällen har vi hyrt ut till kurser och möten. En del av dessa har tillgodosett behovet av att, av Coronaskäl, kunna genomföra mötet eller aktiviteten i en större lokal, än hemma hos varandra. Vid drygt 20 tillfällen har lokalen hyrts till fester och andra privata aktiviteter. I februari genomförde dessutom Svärdsjö vårdcentralen Coronavaccinationer, i vår bygdegård.

 • Ansökan om att få bidrag från Enviksbergets vindpeng till inköp av hjärtstartare avslogs. Likaså avslogs vår ansökan till Svärdsjö/Svartnäs besparingsskog om bidrag till markarbete för att åtgärda gårdsplanens ojämnheter, vilka ökat efter indragningen av fiber.

 • Från Boverket beviljades vi ett Coronastöd på 8393 kronor. Det stödet baseras på den uppskattning vi gjort av uteblivna intäkter 2020. Motsvarande ansökan för 2021 ledde till ett bidrag på 8051 kronor.

 • Styrelsen har lämnat in ett underlag till Falu kommun för att bli accepterade som en bidragsberättigad förening. Kommunen beviljade detta. Det innebär bland annat att föreningen kan ansöka om driftsbidrag i enlighet med kommunens riktlinjer.

 • Föreningens avtal med Hostinger webbhotell, där vår hemsida ligger, har förlängts med tre år.

 • Styrelsen har infört en rutin med årlig genomgång av fastigheten, enligt ett upplägg och checklista som riksförbundet tillhandahåller.Checklistan är omfattande och innehåller också en underhållsplan. Ett antal åtgärder på fastigheten har genomförts med anledning av detta. Bland annat har några trädetaljer och fönster på sydsidan skrapats och nästan målats färdiga med linoljefärg.

 • En representant i styrelsen har blivit ambassadör för Dalateatern. Det innebär dels att vi får information om deras program och dels att medlemmar kan boka biljetter genom oss och på så sätt få rabatterat pris.

 • En dag under sportlovet var föreningen i slalombacken i Hillersboda och bjöd glada skidåkare på korv och hamburgare. Det var mycket uppskattat och vi tänker att det vore kul att upprepa detta.

 • Vi deltog den 6/6 i den av Svenska naturskyddsföreningen anordnade Lupindagen. Syftet är att uppmärksamma Lupinen som en invasiv art och att reducera växtens framfart. Det blev många fyllda säckar som kördes på släpvagn till sopstationen för förbränning.

 • Under hösten startade två aktiviteter. Den ena riktar sig till föräldralediga och deras barn, den andra till dagledig, som kan antas oftast vara pensionärer. På måndag har föräldrar och deras barn bjudits in till aktiviteten Bygdens barn. Initiativet har varit mycket uppskattat och vi har för att stödja bland annat detta iordningställt en sandlåda på gården. Bygdens barn har också tilldelats förrådsutrymme för leksaker och annat som de samlat ihop. Av Coronaskäl gjordes ett uppehåll innan jul.

 • På tisdagar har vi bjudit in till gemensamma promenader och fika för daglediga. Även det har uppskattats, även om deltagarantalet varierat mycket. Där var det vädret och den annalkande vintern som gjorde att vi gjorde ett uppehåll från och med december.

 • En lördag i november genomförde vi tillsammans med kulturföreningen Skådebanan målning, av det vi lite skämtsamt kallade, Bengtshedshästar. Det blev en skiftande, färgglad och kreativ stund som satte igång både barn och vuxna.

 • Året avslutades i december på ett spännande och trevligt sätt med en mycket välbesökt tomtevandring. Sammanlagt deltog cirka 50 personer och tomten själv kunde skymtas i skogsbrynet. Att tomtevandringen blev så lyckad kändes extra bra med tanke på att den julgransplundring som vi hade tänkt ha i januari 2022, av smittskäl, inte kunde genomföras.

Verksamhetsberättelse för 2020
 • Året inleddes med att vi i mitten av januari hade en glad och varm julgransplundring. Stämningen var härlig. Många barn och vuxna slöt upp. Vi fikade kanelbullar, hade lotteri och dansade kring granen. Musikanter livade upp såväl innan som under och efter ansen. Dessutom dök tomten upp försedd med en säck full av godispåsar som ICA Svärdsjö hade skänkt.

 • Flera planerade aktiviteter har under året skjutits upp och/eller ställts in på grund av den pandemi som pågått sedan mars månad. Julgransplundringen blev, förutom årsmötet, faktiskt den enda föreningsaktivitet som kunde genomföras. Uthyrningen av lokalen har också av samma skäl, varit minimal. Sammanlagt har den varit uthyrd vid 64 tillfällen. Normalt brukar vi hyra ut cirka 140 gånger. Vi har vi knappt 30 tillfällen hyrt ut till kurser, som t ex yoga, sykurs och spelmanslag. Vid cirka 20 tillfällen har lokalen hyrts till fester och andra privata aktiviteter. Vid cirka 15 tillfällen är det olika föreningar som hyrt. En del av dessa har tillgodosett behovet av att, av Coronaskäl, kunna genomföra mötet eller aktiviteten i en större lokal, än hemma hos varandra.

 • Föreningens årsmöte, som normalt är i mars, genomfördes först i september. Mötet beslutade om hyreshöjningar och om att föreningen ska bygga upp en underhållsfond. Ett förslag lyftes också om att anskaffa en hjärtstartare till bygdegården.

 • Styrelsen har gjort en ansökan till Vindpeng Enviksberget med förhoppning om ekonomiskt stöd till en hjärtstartare.

 • Utöver en uppdaterad hemsida, bengtshedensbygdegard.se, har vinu också en Facebookgrupp som heter Bengtshedens bygdegård.

 • Den nya skorstenshuven kom på plats och fiber för internet har installerats i huset.

 • Under april skedde ett inbrott i förrådshuset. Bland annat stals vår nyinköpta häcksax. Händelsen anmäldes till polis och försäkringsbolag. Dörren till förrådet har efter den försetts med brytskydd.

 • Med hjälp av pengar från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog så har vi införskaffat resterande nya stolar, så att vi nu har en full uppsättning sådana.

 • Pengar till Barbro Hedmans minnes, skänktes till föreningen.

 • Styrelsen har genomfört hälften av de lektioner som ingår i Bygdegårdarnas riksförbunds webbutbildning, Säker bygdegård. De som genomförts hittills är brand, vatten och stöld. Några åtgärder har genomförts och några andra planeras genomföras med anledning av sådant som utbildningen lärt oss.

 • Genom Bygdegårdarnas riksförbund har vi sökt ”Coronabidrag” från Boverket, baserat på uteblivna intäkter och löpande kostnader. Beslut kommer efter årsskiftet.

 • Ett brev, med lite information om föreningen och uppmuntran att bli medlem och/eller att betala medlemsavgiften delades i december ut till alla hushåll i Bengtsheden med omnejd.

 • Under året genomförde vi nio styrelsemöten varav det sista i december, genom mailkommunikation.